Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Florence Massage Center” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību“Florence Massage Center”, šo personas datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem, personas datu glabāšanas ilgumu un aizsardzību, kā arī Jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi.

KAS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS?

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis irSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Florence Massage Center”, vienotais reģistrācijas Nr.52103097941, adrese: Konrādu iela 12, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tālrunis: +371 2000 33 44, e-pasts:info@florence.lv.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs varam apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods);

 • kontaktinformācijas datus (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

 • veselības datus, kas nepieciešami drošai, kā arī individualizētai pakalpojumu sniegšanai (informāciju par svaru, augumu, grūtniecību, veiktām operācijām, veselības stāvokli un veselības problēmām, t.sk. alerģijām, traumām, kā arī medikamentu un medicīnisko ierīču lietošanu);

 • datus par Jūsu darījuma attiecībām (klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums, pirkumu vēsture, maksāšanas līdzekļu dati, abonementa dati, atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste);

 • Jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;

 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;

 • e-pasta un tērzēšanas saraksti, cita veida komunikācijas vēsturi;

 • citus personas datus, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai kurus iesniedzat mums pēc savas iniciatīvas.

KĀ MĒS IEVĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lielākoties mēs ievācam Jūsu personas datus, ja sniedzat tos mums mutvārdos, rakstveidā vai mūsu interneta vietnēwww.florence.lv. Atsevišķos gadījumos mēs varam ievākt Jūsu personas datus arī no trešajām personām, piemēram, ja esat devis tam piekrišanu.

KAD UN KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir vismaz viens no tiesiskajiem pamatiem personas datu apstrādei – Jūsu piekrišana, mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses, personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei vai arī normatīvajos aktos paredzēto pienākumu izpildei.

Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses ir veikt mūsu pamatdarbību, nodrošinot Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku preču un pakalpojumu klāstu. Mūsu leģitīmo (likumīgo) interešu ietvaros mēs veicam aktivitātes preču un pakalpojumu noieta veicināšanai, t.sk. nosūtot mārketinga paziņojumus, īstenojot akcijas, loterijas, veicot klientu aptaujas, utml. Mūsu interesēs ir aizstāvēt savas tiesības un intereses, piemēram, ja esat iesniedzis pretenziju pret mūsu precēm vai pakalpojumiem un to kvalitāti. Tāpat mūsu interesēs ietilpst arī novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz mūsu un mūsu klientu īpašumu, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību, kā arī uzraudzīt drošības prasību ievērošanu mūsu telpās. Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses ir arī analizēt Vietni un tās darbību, ieviest uzlabojumus.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem zemāk aprakstītiem nolūkiem.

 • Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai

 • Klientu un mūsu interešu aizsardzībai, klientu attiecību vadīšanai

 • Mārketingam

 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei

KAM JŪSU PERSONAS DATI VAR TIKT NODOTI?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām:

 • personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus un personas datus apstrādā mūsu uzdevumā, piemēram, individuāliem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbību veic masāžu centrā “Florence Massage Center”, IT pakalpojumu sniedzējiem, personas datu pārvaldības un analīzes pakalpojumu sniedzējiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, utml.;

 • citiem personas datu saņēmējiem, piemēram, valsts vai pašvaldību iestādēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, utml.) kā arī tiesām, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi vai aizstāvētu mūsu intereses;

 • trešajām personām uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam gadījumā.

 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgajiem personas datu apstrādes mērķiem. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu, mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem.

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Lai garantētu Jūsu personas datu drošību, mēs esam ieviesuši elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus un risinājumus. Jūsu personas dati tiek aizsargāti pret citu organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Jums ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un piekļūt datiem;

 • lūgt labot personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

 • noteiktos gadījumos prasīt personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru atsaucat;

 • iebilst pret personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm;

 • noteiktos gadījumos prasīt ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja tiek apstrādāti neprecīzi personas dati vai personas datu apstrāde nav tiesiska;

 • atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. mārketinga paziņojumu saņemšanai;

 • tiesības lūgt pārnest personas datus, ko esat sniedzis kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata;

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN PIEEJAMĪBA

Šī privātuma politika ir spēkā no 2019.gada 1.novembra.

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām mūsu darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.